Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

aktywnie, z sercem, z zasadami

Prawa i obowiązki członków

Zasady bycia członkiem Stowarzyszenia określa Statut.
Oto fragmenty odnoszące się do tego zagadnienia:

III. CZŁONKOSTWO
§ 7 Rodzaje członkostwa

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. zwyczajnych;

b. wspierających;

c. honorowych.

 

§ 8 Członek zwyczajny

1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego państwa, który:

a. akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;

b. deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

b. korzystać z pomocy Stowarzyszenia;

c. brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym;

d. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.

4. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

a. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

b. czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia;

c. regularne płacenie składek.

 

§ 9 Członek wspierający

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na piśmie pomoc intelektualną, finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny.

2. Członek wspierający - osoba prawna - działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Członek wspierający ma prawo:

a. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;

b. brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Obowiązkiem członka wspierającego jest:

a. przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;

b. wspieranie działań Stowarzyszenia.

5. Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

§ 10 Członek honorowy

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 11 Utrata członkostwa

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka;

b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Główny lub Zarząd Oddziału;

c. wykreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych;

d. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Od uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu; uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.